OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA 

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:  
 
 smart technical solutions j.d.o.o., Zagreb, Ilica 71  

ili na e-mail adresu:    

info@st-solutions.hr  
 
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

NARUDŽBA / ISPORUKA

Narudžba
Narudžbe za proizvode i usluge se zaprimaju i obrađuju radnim danom pon-pet 08-16 sati putem telefona ili e-mail adrese.

Nakon svake zaprimljene narudžbe, Kupcu će biti dostavljena ponuda s iskazanim rokom važenja, rokom i načinom isporuke, te uputom za plaćanje.

Dostava
Nakon što uplata po ponudi/predračunu bude evidentirana na našem transakcijskom računu, kupljena roba priprema se za isporuku.
Smart technical solutions j.d.o.o. obvezuje se u roku koji je naznačen na ponudi po kojoj ste izvršili plaćanje, isporučiti na dostavu sve naručene i plaćene proizvode.

Ukoliko smart technical solutions j.d.o.o. iz nekog razloga nije u mogućnosti isporučiti i dostaviti sve naručene proizvode, pravovremeno će kontaktirati Kupca i ovisno o njegovoj želji dogovoriti produženi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje narudžbe i povrat eventualno izvršene uplate.

Smart technical solutions j.d.o.o. se obvezuje po zahtjevu Kupca izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku 15 radnih dana.

PRAVO NA POVRAT

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Zakon), potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda kupljenih na daljinu, te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, treba obavijestiti smart technical solutions j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to izjavom poslanom poštom na adresu smart technical solutions j.d.o.o., Ilica 71, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@st-solutions.hr.
Odgovor ćete dobiti u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat ukupno uplaćenog iznosa, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada smart technical solutions j.d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu.

U skladu sa Zakonom potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora (sukladno članku 79. Zakona), ako je:

1. ugovor o uslugama je trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke
smart technical solutions j.d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim prodajnim mjestima sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.